Generalforsamling 2023

Referat fra Fredericia Skakforenings ordinære Generalforsamling den 24/4 på I P Schmidt Gården.

 1. Valg af dirigent.

  Johnni Marcussen valgt og kunne konstatere at GF var lovlig indvarslet ved opslag på hjemmesiden, men mente at det kunne suppleres med en mail til medlemmerne.

 2. Formandens beretning.

  Inden selve beretningen mindedes vi Fritz K Steffensen og Bo Carstensen, som er afgået ved døden i det forløbne år.
  Formand Claus Marcussen aflagde beretning, se bilag 1. Beretningen blev godkendt uden kommentarer og med applaus.
  (Beretningen kan læses her)

 3. Kassereren fremlægger regnskab samt fastsættelse af kontingent.

  Kasserer Hans Ulrich Christensen fremlagde regnskabet, der viste et underskud på ca. 45.000 kr. Se bilag 2. Det store underskud foranledigede mange spørgsmål og megen debat. Hovedgrundene til underskuddet er A) Fredericia Chess 2022, som blev betydelig dyrere end forventet pga udvidelsen til også at omfatte en kvindegruppe og svigtende sponsor indtægter. Sponsor indtægterne for 2023 er på plads og som budgetteret og kvindegruppen afvikles ikke i år pga. manglende interesse hos de danske kvindelige elitespillere. Derudover kan der spares på udgifter til forplejning hvis man kan få nogle af klubbens medlemmer til at stå for madlavning. Der blev også stillet spørgsmål ved startpengene til GM/IM’er men det mente formanden ikke kunne undgås. B) Ekstraordinært stort indkøb af materialer. Denne post vil blive væsentlig lavere de kommende år da vi ikke planlægger materialeindkøb. C) Udgifterne til holdet i Skakligaen/1. division. Formanden mente at der var et tilskud fra DSU på 4000 kr., som vi ikke havde modtaget endnu (kassereren undersøger). Efterfølgende udspandt der sig en diskussion om vi i det hele taget har råd til at have et Skakliga hold og om vi er for generøse mht. betaling af hotelværelser og forplejning; skal der stilles krav om overnatning i dobbeltværelse f.eks. Bestyrelsen påpegede at vi jo arbejder for sportslig succes og når den så kommer, kommer der desværre også nogle ekstra udgifter, som i princippet må bæres af alle medlemmer. En sponsor til Skakliga holdet blev også bragt i forslag, men de er svære at få fat i, da skak jo ikke er en særlig synlig sport. D) Manglende kontingent indbetalinger? Det blev påpeget at kontingentindtægterne var væsentlig lavere end sidste år og stort set kun matchede vores kontingent til DSU. Kassereren vil undersøge.

  Bestyrelsen vil udarbejde budget for næste år og forventer at underskuddet kan nedbringes til 0…5000 kr.

  Der var også kritik af at regnskabet ikke var gennemskueligt nok, bl.a. er der flere poster hvor indtægter og udgifter er modregnet og kun det resulterende resultat bogført, hvilket giver et forkert indtryk af omsætningen. Bilagskontrollanten Mogens Kappelgård savnede desuden dokumentation for at de posterede udgifter til startpenge til GM/IM var udbetalt i form af en dags dato kvittering eller lignende, men konstaterede i øvrigt også at der var bilag for alle udgifter og at kassebeholdningen var til stede.

  Afslutningsvis lovede bestyrelsen at ville udsende en redegørelse for de uafklarede punkter inden for en måned.

  Derefter blev regnskabet godkendt med alle stemmer på nær en.

  Fastsættelse af kontingent. En kontingentstigning på 10 kr. per kvartal, grundet en stigning i kontingentet til DSU, blev vedtaget for alle grupper.

 4. Valg til bestyrelse.

  På valg var :

  Kasserer Hans Ulrich Christensen, som blev genvalgt.
  Bestyrelsesmedlem Lasse Nielsen, som blev genvalgt.
  Bestyrelsessuppleant Michael Bæhring Madsen, som blev genvalgt.
  Bilagskontrollant Mogens Kappelgård, som blev genvalgt.

 5. Skoleskak/Juniorskak

  Jens Christian Hansen aflagde beretning fra Junior afdelingen, se bilag 3.

 6. Overrækkelse af præmier.

  Præmier klubmesterskabet: 

  1. – 2. plads : Johnny Harboe og Lasse Nielsen, 7½p. Kr. 350,-. Pokal til Johnny efter omkamp.
  3. – 4. plads : Carsten Bank, Henning B. Jensen, 6 p. kr. 100,-

  Seedning 9 – 17 :
  1. plads : Jan Mogensen, 5½, kr. 250,-
  2. – 4. plads. : Claus Marcussen, Arne Bech Madsen, Mogens Kappelgård, 5 p, kr.  kr. 85,-

  Seedning 18 – 26 :
  1. – 2. plads : Frederik Sørensen, Carsten W. Sørensen, 5 p., kr. 200,-
  3. plads:  Mattias Skærved, 4½ point, kr. 100,-

  Præmien til årets holdspiller gik til Frederik Sørensen, som lige er rykket op fra Juniorafdelingen og som scorede x af y points i Mesterrækken, kr. 200,-

 7. Indkomne forslag

  Der var ingen indkomne forslag.

 8. Eventuelt

  Carsten Bank Friis mente at vi, eftersom vi ikke spiller på en skole mere, godt kunne holde skakklubben åben i skoleferierne, hvilket bestyrelsen tilsluttede sig.

  Samme Carsten efterlyste at indbydelser til vore turneringer kom ud lidt før, og at der også bliver gjort mere reklame for turneringer i nærområdet, hvilket bestyrelsen kunne tilslutte sig.

  Niels Nybo efterlyste en oprydning på vores hjemmeside, så der ikke er links, der henviser til forældede dokumenter. Bestyrelsen vil gerne, men det kniber med at finde ressourcerne til det.

  Henning Jakobsen efterlyste at man ved holdsætning i de lavere rækker tog hensyn til at der er mindst en på holdet, der har bil.

  Claus Marcussen gjorde opmærksom på et projekt, hvor et ældre medlem af DSU vil donere et betydeligt beløb til fremme af ungdomseliten inden for DSU, betinget af at DSU får en sådan status at man kan slippe for at betale boafgift. Det kræver at der hvert år er 200 personer, der hver indbetaler mindst 200 kr. til DSU. CM opfordrede klubbens medlemmer til at støtte op om projektet.

Fredericia den 29/4 2023