Regler/rules for U17 (norsk/Norwegian)

Ungdomsskolelag

1. Alle nordiske land har rett til å delta i mesterskapet, som arrangeres en gang i året – fortrinnsvis andre helgen i september. Turneringen avholdes på skift mellom landene etter nærmere avtale landene imellom.

2. Arrangørlandet skal sende ut innbydelser til de nordiske land senest 3 måneder før turneringen. De inviterte land skal besvare innbydelsen senest en måned før turneringen, og sende med en foreløpig lagoppstilling samt navn og adresse til lagets kontaktperson.

3. Hvert land stiller et lag til mesterskapet. Hvis det er påmeldt et ulikt antall lag, har arrangørlandet rett til å melde på et ekstra lag, som da deltar likeverdig med de andre lagene. Hvis det deltar to lag fra samme land, skal disse møtes i første runde. Et lag består av fire spillere (+ eventuelt en reserve), og de deltagende lagene skal om mulig være vinnere av de respektive lands offisielle lagmesterskap samme år. Arrangøren kan gi dispensasjon om bruk av flere enn en reserve hvis arrangementstekniske forhold ikke er til hinder for dette.

4. Spillerne skal være elev på det tidspunktet som laget kvalifiserer seg til deltagelse. Således kan en elev, som i den nasjonale turneringen har spilt på et lag, representere dette i det nordiske lagmesterskapet, selv om spilleren ikke lenger er elev på skolen. Omvendt kan en elev, som flytter til skolen etter kvalifiseringen, ikke delta i det nordiske mesterskapet. En spiller må i det år nordisk mesterskap spilles høyst være fyllt 17 år.

5. Innen 1. runde skal en lagoppstilling inkl. reserver leveres til arrangøren. Denne lagoppstilling skal følges hele turneringen (den innbyrdes bordrekkefølgen kan ikke endres). Lagene spiller alle mot alle (enkelte runder).
Forøvrig gjelder følgende regler:

  1. Betenkningstiden er 2 timer på 40 trekk. Hvis ikke partiet er avgjort etter 40 trekk, får hver spiller et tillegg på 30 min. til resten av partiet (uret stilles 30 min. tilbake). Arrangøren kan også velge å bruke følgende spilletid: 90 min. på hele partiet med et tillegg på 30 sek. pr. trekk. Arrangøren har valgt å bruke følgende spilletid: 60 min. på hele partiet med et tillegg på 30 sek. pr. trekk, (Godkjent av de nordiske land, nov. 2022).
  2. Det spilles etter FIDE’s regler.
  3. Det laget som får flest partipoeng blir nordisk mester. Står to eller flere lag likt, er det laget som har flest matchpoeng nordisk mester (vunnet match gir 1 poeng, uavgjort 0.5 poeng og tap 0 poeng). Står to eller flere lag fremdeles likt, er den innbyrdes kampen avgjørende. Er det stadig ingen avklaring, deles mesterskapet, og det trekkes lodd om premier som ikke kan deles. The team that get the most board points becomes Nordic Champions. If two or more teams are equal, the team with the most match points becomes Nordic Champions. If it’s still equal among two or more teams, direct encounter is decisive. If the tie is still not broken, the Championship is shared.

6. Turneringen ledes av en turneringsleder som utpekes av det arrangerende land. Turneringslederens avgjørelser kan ikke appelleres.

7. Vinneren av turneringen får tittelen “Nordisk mester for ungdomsskolelag”. Arrangøren fastsetter premieringen utfra følgende minimumsbestemmelser: De tre beste lag såvel som dets deltagere premieres med medalje eller trofé med inngravering. Alle deltagere tildeles diplom eller annet deltagerbevis.

8. De deltagende land betaler selv reiseomkostninger for deres lag. Arrangørlandet står for utgifter under turneringen (kost, logi osv.) for maksimum fire spillere, en reserve og en lagleder i inntil 4 døgn, avhengig av det enkelte lands reisemuligheter.

9. De enkelte lands forbund har ansvaret for at nærværende bestemmelser overholdes.