Indkaldelse til GENERALFORSAMLING

GENERALFORSAMLING
Fredericia Skakforening afholder  ordinær generalforsamling
mandag
d. 16/4 – 2012  kl. 20.00 i vores lokaler Jyllandsgade 8B.
Dagsordenen er som følger:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kasseren fremlægger regnskab samt fastsættelse af kontingent.
4. Valg til bestyrelse.
På valg er:
Formand Gert Preussler (modtager
ikke genvalg)
Bestyrelsesmedlem John E. Nielsen
Bestyrelsesmedlem Johnni
Marcussen
Bilagskontrolantsuppleant Mogens Kappelgaard
5. Valg til udvalg.
Turneringsudvalg: Vælges af bestyrelsen
Bladudvalg:
Bent Ebbesen (modtager genvalg)
6. Overrækkelse af præmier og pokal for klubturneringen år 2011
7. Indkomne forslag.
Der gøres opmærksom på at forslag skal være formanden
i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.
8. Eventuelt.
Fredericia d. 10-03-2012
P.b.v. Gert Preussler

You may also like...