Indkaldelse til Generalforsamling

Fredericia Skakforening afholder ordinær generalforsamling mandag den 27. april 2015 kl. 20.00 i vores lokaler Jyllandsgade 8B.

Dagsordenen er som følger:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kasseren fremlægger regnskab samt fastsættelse af kontingent.
 4. Valg til bestyrelse.
  På valg er: 
  Kasserer Bent Ebbesen (modtager ikke genvalg)
  Bestyrelsesmedlem Lasse Nielsen (modtager genvalg)
  Bestyrelsessuppleant Carsten Bank Friis
  Bilagskontrollant Mogens Kappelgaard
 5. Valg til udvalg.
  Turneringsudvalg:     Vælges af bestyrelsen
  Bladudvalg:               Bent Ebbesen  (modtager ikke genvalg)
 6. Overrækkelse af præmier og pokal for klubturneringen 2014-15
 7. Indkomne forslag.
  Der gøres opmærksom på at forslag skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.
 8. Eventuelt.

P.b.v. Claus Marcussen

You may also like...