Janosh Easan Anosh Easan Magnus Lødsen Eis Elias Hylle-Wiig Benjamin Thomsen Anton
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0
½
1
2
3
4
5
6
7
8