Indkaldelse til Generalforsamling

Fredericia Skakforening afholder ordinær generalforsamling mandag den 25. april 2016 kl. 19.30 i vores lokaler på IP Schmidtgården.

Dagsordenen er som følger:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kasseren fremlægger regnskab samt fastsættelse af kontingent.
 4. Valg til bestyrelse.
  På valg er:
  Formand Claus Marcussen (modtager genvalg)
  Kasserer – Thomas Hansen ønsker at trække sig. Der vælges for 1 år.
  Bestyrelsesmedlem Johnni Marcussen (modtager genvalg)
  Bestyrelsesmedlem Carsten Bank Friis (modtager genvalg)
  Bestyrelsessuppleant – ny skal vælges
  Bilagskontrollant Mogens Kappelgaard
 5. Valg til udvalg.
  Turneringsudvalg:     Vælges af bestyrelsen
  Bladudvalg:               Claus Marcussen (modtager genvalg)
 6. Skoleskak
 7. Overrækkelse af præmier og pokal for klubturneringen 2015-16
 8. Indkomne forslag.
  Der gøres opmærksom på at forslag skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.
 9. Eventuelt.

P.b.v. Claus Marcussen

You may also like...